Kogukonnaaktivistide lood

Jaana lugu

Nimi: Jaana Ahlberg (EE)

Tegevusala: Olen aktiivne liikumises Elav Tartu, mis ühendab ja arendab inimesi ja organisatsioone, kes soovivad kaasa aidata elujõulisemale ja jätkusuutlikule Tartule.

Miks sa sidusid end kodanikuliikumisega?

Minu soov siduda end kodanikuliikumistega arenes loomulikult, kui tekkis huvi  keskkonnahoiu vastu selle laiemas tähenduses ning mõistmises, et Eestis ei ole piisavalt inimkapitali. Tahtsin kaasa lüüa elamisväärsema linnaruumi loomises. Siis liitusin Tartu aianduse seltsiga. Nimetatud selts mõistis, et aiandusega seotut ei ole piisavalt ja otsustas luua Elava Tartu, et ühendada inimesed ja organisatsioonid, kes juba Tartu jätkusuutlikumale arengule kaasa aitavad ning anda inspiratsiooni ja võimalusi rohkemale inimestele oma tegevuse, ürituste, organisatsioonide alustamiseks võiks luua elamisväärsemaTartu.

Millised on peamised küsimused, millega pead oma töös tegelema?

ORGANISATSIOONI SISESELT: kuidas hoida inimesi pidevalt motiveerituna meie tegevuses osalema; kuidas jagada ülesandeid, et igaüks saaks teha asju, mida nad  tahavad teha; kuidas teha töö huvitavamaks.
ORGANISATSIOONI VÄLISELT: kuidas jõuda rohkemate inimesteni, eriti nendeni, kes tunnevad vähem huvi teema vastu; kuidas oma sõnumit levitada; kuidas saada inimesi osalema ja muuta nad aktiivseks, ning seda ka päriselt, mitte ainult paberil.

Mis julgustab sind jätkama?

Tähenduslikud sidemed inimestega - loodud kogukond, kellega ma jagan samu väärtusi; positiivne tagasiside inimestelt minu ümber; oma töö tulemuste nägemine ja arengud meie eesmärkide suunas; sisemine motivatsioon ja eesmärk - teadmine, et teen midagi olulist; oskuste, teadmiste ja kogemuste  omandamine.

--------------

Name: Jaana Ahlberg (EE)

Field of action/interest: I am active in Elav Tartu, a grassroots movement that connects and develops people and organisations that want to contribute towards a more vibrant and sustainable Tartu.


Why did you get involved in community activism?

My involvement in community activism grew naturally, starting from getting interested in environment in its wider meaning and realising that there is not enough social capital in Estonia. I wanted to do something to create active and vibrant public spaces. Then, I became involved in community gardening in Tartu. The garden community realised that gardening is not enough, so we created Elav Tartu to connect the people and organisations who are already making Tartu more sustainable, as well as to give inspiration and opportunities for more people to start their own actions/events/organisations that could create a more resilient Tartu.

What are the main issues you have to deal with in your work?

INTERNALLY: how to keep people motivated in continuously being involved in our activities; how to share tasks so that everyone gets to do things they want/like to do; how to make the ‘boring’ work less so.
EXTERNALLY: how to reach a bigger audience / people outside of the ‘knowing’ circle of people; how to get your message across; how to get people to engage and become ACTIVELY involved, not just in theory / on paper.

What keeps you going?

Meaningful connections with people – the community that has been created, with whom I share the same values; positive feedback from people around me; visible results and developments towards our goals; inner motivation and purpose – knowing I am doing something meaningful; gained skills, knowledge, and experiences