Draakoniunistamise meetod/Dragon Dreaming Method

Draakoniunistamise meetod / Dragon Dreaming Method

[ENG below]

“Mida me teeme Maale, teeme iseendale” on üks draakoniunistamise meetodi juhtmõtteid. Osalejad Eestist, Lätist ja Leedust said võimaluse tutvuda draakoniunistamisega nelja päeva pikkuses töötoas, mis toimus keset imelist Lätimaa loodust. Töötoas õppisid osalejad oma projekte juhtima, kuid veelgi olulisem oli seejuures, et paremini õpiti tundma ennast, oma meeskonda ja loodust.

Draakoniunistamine on projekti disainimise tööriist, mis ühendab iidse teadmise ja  projekti planeerimise tööriistad, et tulemuseks oleks jätkusuutlik projekt – seda nii majanduslikult, sotsiaalselt, kultuuriliselt kui ka keskkonna mõttes. Selle saavutamiseks on oluline isiklik areng (osalejate võimestamine), kogukonna ehitamine (olemasoleva kogukonna tugevdamine) ja Maale head tegemine (taastavate tegevustega looduse hüvanguks). Seda lähenemist kutsutakse win-win-win ehk „kõik võidavad” mudeliks. See on vastand win-lose ehk „üks võidab ja teine kaotab” süsteemile, mida tänapäeva ühiskonnas väga tihti kohtab. 

Gloria, üks osalejatest, sõnastab seda nii: „Põhiline õppetund minu jaoks oli see, et on olemas palju holistilisem süsteem projektijuhtimiseks – see on ringipõhine ja „kõik võidavad” viis, mitte lineaarne, kus üks võidab ja teine kaotab. Seda põhimõtet saab rakendada kõikides elu osades. Minu “ahhaa!” hetk oli töötoa lõpus, kui sain aru, et protestivaim, mis on meil suurkorporatsioonide vastu võitluses, on see sama „üks võidab ja teine kaotab” energia,” kirjeldab Gloria.

“Sama tüüpi energia on nähtav paljudel erinevatel tasemetel: sinu enda peas võitluses iseendaga, perekonnas perekonnaliikmete vahel, sõprade vahel või töökohas, ettevõtete vahel, religioossete gruppide, poliitiliste parteide, riikide vahel jne. Sellise vastanduva mõtteviisi jaoks vajame me vaenlast - me peame nägema, et teine ei ole meie. Tegelikult aga, kui sa vaatad väga lähedalt või väga kaugelt, siis oleme me täpselt samad – tahame parimat tulemust, kuid me lihtsalt ei tea kõike. Ja kui me näeme, et me oleme tegelikult kõik samad, liigume sammude kaupa „kõik võidavad” variandi poole. See ei pruugi juhtuda kõikidel tasemetel, kuid see võiks olla lõppeesmärk.”

Draakoniunistamise juured on teaduses ja keskkonnas, sotsioloogias ja äri valdkonnas, seotud kommunikatsiooni ja juhtimisega, kuid kõige olulisem osa tuleb kultuurist ja spirituaalsusest. See pärineb Austraalia aborigeenide ja teiste põliskultuuride teadmistest, kus on aluseks nende maailmavaade ja austus looduse vastu, sh erinevate olendite vaheliste suhete mõistmine. 

Matilda Rootsist sõnab: “Suurim õppetund minu jaoks oli see, et mitte ainult loogika ja ratsionaalne mõtlemine, vaid ka emotsioonid peaksid mängima projektis suurt rolli. Peame tunnistama oma emotsioone selleks, et mõista ennast, teisi ja projekti, mille kallal töötame. Kuna ma olen loomult üsna emotsioonidele põhinev, kuid emotsioonid ei ole meie ühiskonnas laialt tunnustatud, siis ma sain kindlust, et on olemas koht inimestele, kes tegutsevad samadel alustel nagu mina. Draakoniunistamise filosoofia pani mind aru saama, et ma saan muutuste elluviimiseks tõepoolest seda oma tugevusena rakendada. Ratsionaalne mõtlemine ei ole ainus tööriist, mida saame kasutada.”

Draakoniunistamise meetod kasutab projektidisainiks nelja staadiumit: unistamine, planeerimine, tegutsemine ja tähistamine. Kõigis neis etappides on oluline avada grupi loomingulisus uudsetele ideedele ning nautida ka alguse ja õppimise perioodil tekkivat kaost. Draakoniunistamine rõhutab vajadust tähistada – selle järgi on jätkusuutliku projekti üheks võtmeks lõbutsemine. Nagu Piret, üks osalejatest, ütleb: „On nelja tüüpi inimesi, kes esindavad kõiki projekti tahke: unistamine, planeerimine, tegutsemine ja tähistamine. Iga osa on tähtis, kuid tihti me jätame kõrvale ühe, kuna me ei ole selles nii head. Siiski vajame kõiki nelja tegevusliini, et olla õnnelikud oma elus ja projektides".

Gloria Eestist peegeldas oma kogemust: „Mõistsin, et suur probleem meie ühiskonnas on, et inimesed ei ole ühenduses loodusega. Nad tunnetavad, nagu oleks eraldiseisvalt loodus ja inimkond. Sellest tulevad ka kõik probleemid, näiteks seoses ressursside üle kasutamisega. Sain aru, et tahaksin tulevikus rohkem töötada selles suunas, et juhatada inimesi loodusega paremat ühendust saama nii, et nad tunneksid end osana sellest.” Igal juhul rõhutab draakoniunistamine keskkonnaga suhestumise tähtsust, sest suhestume elava maailmaga, mille osaks me ise oleme. 

Aga miks üldse nimetus „draakoniunistamine”? Selle pärast, et draakon sümboliseerib meis olevaid hirmusid, aga ka tugevust, mida endas kanname, et neist hirmudest üle saada. Selleks tuleb meil väljuda oma mugavustsoonist, julgeda täita oma unistusi ja saada kätte need aarded, mida draakon kaitseb – meile, meie kogukonnale ja kogu planeedile. Ja viimaks, ära unusta tähistada!

 


 

Dragon Dreaming [ENG]

 

“What we do to the Earth we do to ourselves,” is one of the main guiding principles of the Dragon Dreaming method, in which participants from Friends of the Earth Estonia, Sweden and Latvia had the opportunity to get familiar within a four-day workshop in the peaceful countryside of Latvia. While discovering new project management tools, the participants also got to know themselves, their team, and nature better. 

Dragon Dreaming is a project design tool that combines ancient wisdom and project planning tools in order to create a sustainable projects – economically, socially, environmentally and culturally, by strengthening one’s personal growth (empowering all the participants), building a community (strengthening the community we are part of) and giving service to the Earth (working for the regeneration and well-being). This approach is being called a Win-Win-Win model, in contrast to the Win-Lose system that is commonly seen in modern societies.

As Gloria, one of the participants, frames it: “The main lesson I learned is that there is a more holistic system for project management what is circular and based on Win-Win, not linear Win-Lose system. And you can apply this to all aspects of your life. My AHA! moment was at the end of the workshop when I realized that the protesting spirit of fighting against corporations is the energy of the Win-Lose thinking. The same energy is in different levels: of fighting inside your head with yourself, in the family between family members, fighting among friends, in the workspace, between companies, religious groups, political parties, states, etc. For this sort of opposing mindset we need an enemy, we need to see that the other is not us. But, actually, if you look really close or really far, we are exactly the same - wanting the best outcome, we just do not know everything. And if we see that we are everything, then we shift step by step towards to Win-Win, it may not happen at all levels, but that is the ultimate goal.”

Dragon Dreaming has its bases in scientific and environmental aspects; sociological and business aspects, related to communication, leadership, and management; but probably the most importantly – the cultural and spiritual elements of Australian Aborigines and other indigenous cultures in the sense of their worldview and respect for nature, the interconnection of beings. Matilda from Sweden says that “The main lesson I learned was that emotions should play a big role in projects as well, not only logic and rational thinking. We need to acknowledge our emotions to understand ourselves, each other, and the project, I believe. As I am already quite emotion-driven, but emotions are not usually widely promoted in our society, I feel that there is a place for people who operate like me. The Dragon Dreaming philosophy made me realize that I can actually use this strength of mine to make a change, that rational thinking is not the only tool one can use.”

The method implies four stages of project design: dreaming, planning, doing, and celebration, all of which are meant to open creativity within the group for innovation ideas, enjoying the chaos of beginning and learning as a group. What Dragon Dreaming emphasizes is the necessity of celebration – it believes that having fun in the projects is the key to long-lasting sustainability. As Piret, one of the participants, states: “There are four types of people representing all important aspects of project making: dreaming, planning, doing and celebrating. Every part of it is important, but often we neglect one part as we are not so good at it. But we need all parts to be happy in our life and projects.”

“I realized that a big problem we have in society right now is that people are not connected to nature, they feel like there’s nature and then there’s mankind. That raises all the problems of exploiting the resources etc. I realized that in the future, I want to work towards guiding more people to be connected with nature and feel as they are a part of it,” Gloria, a participant from Estonia, reflected. Indeed, Dragon Dreaming stresses the importance of engaging with the environment because, in such a way, we are engaging with a living world of which we are a part ourselves.

Why Dragon Dreaming? Because the Dragon symbolizes the fears we have and the strength we carry to overcome them by getting out of our comfort zone, daring to realize our dreams and getting the treasures that the Dragon is protecting – for ourselves, our communities, and the entire planet. And don’t forget to celebrate!